Advokatfirma Velling Nichol

Virksomheden er organiseret som enkeltmandsvirksomhed ejet af Charlotte Velling Nichol med CVR-nr. 38070274.

Virksomheden ejer hjemmesiden Interadvokat.dk. Vi kan kontaktes på telefon 5121 6074 eller email post@interadvokat.dk

Advokat Charlotte Velling Nichol er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er medlem af Advokatsamfundet og Danske Advokater.

Forsikring

Vi har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. Ansvarsforsikringen dækker udøvelse af advokatvirksomhed samt ejendomsformidling. Ansvarsforsikring og garanti er tegnet i Söderberg & Partners Solicitors Risk Insurance under policenr. 156-08657787-14009.

Bankforbindelser

Klientkonti er ikke oprettet.

Lovvalg og værneting

Vi anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten

Offentlig og forsikringsdækket retshjælp

Når vi påtager os en opgave for en klient, undersøger vi, i hvilket omfang der kan opnås offentlig eller forsikringsmæssig retshjælp ifølge gældende lov eller forsikring, tegnet af klienten. Hvis salær skal udredes foreløbigt eller endeligt af det offentlige eller forsikringsselskab, vil klienten blive orienteret om principperne for fastsættelse af vederlaget m.v.

De advokatetiske regler

Advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Advokatnævnet

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Advokatfirma Velling Nichol og/eller utilfredshed med en af vores advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.