Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

Advokater er omfattet af hvidvaskloven i følgende sager, jf. hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 13 og 14:

Advokater, når de deltager med bistand ved planlægning eller udførelse af transaktioner for deres klienter i forbindelse med

a) køb og salg af fast ejendom eller virksomheder,
b) forvaltning af klienters penge, værdipapirer eller andre aktiver,
c) åbning eller forvaltning af bank-, opsparings- eller værdipapirkonti,
d) tilvejebringelse af nødvendig kapital til oprettelse, drift eller ledelse af virksomheder, eller
e) oprettelse, drift eller ledelse af virksomheder.

Advokater, når de på deres klients vegne og for dennes regning foretager en finansiel transaktion eller en transaktion vedrørende fast ejendom.

I disse sager er vi ved lov forpligtet til at indsamle og opbevare vores klienters identitetsoplysninger ved oprettelsen af en sag. Det drejer sig om klientens CPR- eller CVR-nr. samt en række andre identitetsoplysninger – afhængig af, hvilken type virksomhed der er tale om (dansk selskab, udenlandsk selskab, forening, fond, interessentskab etc.). Vi opbevarer de oplysninger, der kun vedrører hvidvasklovens forpligtelser, i 5 år efter sagens afslutning.

Vi er desuden forpligtet til at undersøge transaktioner, hvis der opstår mistanke om, at de har tilknytning til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. I den forbindelse er vi også forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet eller Advokatsamfundet.