Forbrugere

Er klienten forbruger, fremsender kontoret i forbindelse med indgåelsen af aftalen om bistand en ordrebekræftelse, hvori klienten oplyses om de vigtigste elementer i den påregnede bistand. Formålet med at beskrive opdraget er, at klienten skal kunne danne sig et billede af, hvad det er, vedkommende skal betale for og hvad der kan forventes af advokaten for det honorar.

Ordrebekræftelsen vil indeholde oplysninger om kontorets forventede honorar i sagen i form af:

  • Størrelsen af det endelige honorar, hvis det er fastsat på forhånd
  • Et begrundet overslag over honorarets størrelse, hvis sagens karakter gør det muligt at foretage et kvalificeret skøn over kontorets samlede tidsforbrug i sagen.
  • Angivelser om hvordan kontorets honorar fastsættes og beregnes, hvis det er forbundet med stor usikkerhed at anslå omfanget af kontorets forventede arbejde i sagen

Ordrebekræftelsen vil endelig indeholde oplysning om de forventede udlæg, herunder afgifter til det offentlige.

Priser opgives inkl. moms.

Viser det sig, at et af kontoret foretaget overslag ikke kan dække de faktiske omkostninger, skal kontoret straks orientere klienten skriftligt herom, ligesom kontoret skal angive et nyt og realistisk overslag.

Erhvervsdrivende

Såfremt klienten er erhvervsdrivende, oplyser kontoret klienten om de vigtigste elementer i den påregnede bistand, medmindre dette allerede fremgår af sammenhængen.

Er der aftalt et bestemt honorar, oplyses klienten herom. I øvrige tilfælde gives klienten enten et begrundet overslag eller oplyses om, hvordan honoraret vil blive beregnet.

Kontoret vil desuden oplyse om de forventede udlæg, herunder afgifter til det offentlige.

Viser det sig, at et af kontoret foretaget overslag ikke kan dække de faktiske omkostninger, skal kontoret straks orientere klienten skriftligt herom, ligesom kontoret skal angive et nyt og realistisk overslag.

Salær

Vi ønsker den størst mulige gennemsigtighed vedrørende salær, således at klienten hurtigt kan danne sig et overblik over, hvad den ønskede advokatbistand vil koste.

Vedrørende køb og salg af fast ejendom tilbyder vi derfor normalt faste priser. Ved salærberegning efter forbrugt tid er udgangspunktet en timesatsen for advokatarbejde på kr. 2.250,00 inkl. moms, som er fastsat med baggrund i advokatens anciennitet og specialistviden.

Transport i bil afregnes i hht. Statens takster.

Honorar fastsættes dog altid i overensstemmelse med den ved Advokatnævnet og domstolene skabte praksis, således at der ved salærfastsættelsen tages hensyn til:

  • Tidsforbruget fra sagens opstart til afregning sker
  • Om der har været tale om en ”haste-opgave”, hvor arbejdsindsatsen har været komprimeret
  • Arbejdets art
  • Det med sagen forbundne ansvar
  • Sagsgenstandens størrelse
  • Sagens betydning for klienten
  • Det resultat, advokaten har opnået

Medgået tid omfatter alt arbejde, der kan relateres til sagen, værende sig møder, telefonsamtaler, retsmøder, udarbejdelse af processkrifter, korrespondance, juridiske undersøgelser, forberedelsestid og arbejde med sagen i øvrigt.

Skal der i forbindelse med sagen afholdes udgifter, eksempelvis til gebyrer til Erhvervsstyrelsen, tinglysningsafgift, retsafgift, gebyr i forbindelse med udmeldelse af skønsmand, omkostninger til syn og skøn, med videre, kan kontoret kræve sikkerhed for udgifterne og ved påkrav kræve, at klienten straks refunderer kontoret udgiften. Undlader klienten at refundere afholdte udlæg, kan kontoret sætte sit arbejde i sagen i bero eller udtræde af sagen.

Fakturering

Ved kortvarige opgaver afregnes sagen ved opgavens afslutning. Ved længerevarende opgaver sker afregning af udført arbejde i sagen løbende, som udgangspunkt hvert kvartal.

Opkrævninger fra kontoret forfalder til betaling 7 dage efter faktureringsdatoen.Ved forsinket betaling beregnes der morarente efter Rentelovens regler.

Manglende rettidig betaling af kontorets udestående anses for væsentlig misligholdelse, og kontoret er derfor berettiget til straks at slutte og slutafregne opgaven og andre opgaver for klienten.

Kontoret kan opkræve gebyrer jfr. Renteloven, ligesom tilgodehavendet kan overgives til inkasso, jfr. Inkassolovens regler derom.