Offentlig retshjælp

Retshjælp på trin 1

Retshjælp på trin 1 kan du bl.a. få hos advokatvagterne og også hos os. Hjælpen er gratis. Retshjælp på trin 1 dækker alene mundtlig rådgivning og der er tale om en hurtig og helt grundlæggende rådgivning.

Retshjælp på trin 2 og 3

På trin 2 og 3 får du et tilskud til betaling af advokatregningen. Retshjælp på trin 2 og 3 kræver, at din indtægt ikke er for høj.

I 2024 tages der frem til den 1. december 2024 udgangspunkt i tallene på din og din eventuelle samlevers eller ægtefælles årsopgørelse for 2022. I december 2024 tages der udgangspunkt i tallene på din og din eventuelle samlevers eller ægtefælles årsopgørelse for 2023.

Du kan få tilskud i 202, hvis din personlige indkomst i 2022 med tillæg af positiv kapitalindkomst var under 371.000 kr. Er der væsentlige afvigelser i dine aktuelle indkomstforhold, kan de anvendes mod, at der fremlægges dokumentation herfor. Hvis du er gift eller samlevende, skal din og din partners samlede indtægt i 2022 være under 471.000 kr. Dog vil din partners indtægt ikke skulle medregnes, hvis I har modstridende interesser i sagen. Beløbene forhøjes med 64.000 kr. for hvert barn, herunder stedbørn og plejebørn under 18 år, som enten bor hos dig som retshjælpssøgende eller i overvejende grad forsørges af dig.

Retshjælp på trin 2

Retshjælp på trin 2 betyder, at vi kan udføre advokatarbejde for 1.260 kr. (inkl. moms). Heraf betaler staten 75 %, dvs. 945 kr., og du skal så selv betale 315 kr.

På trin 2 kan vi rådgive og udarbejde enkelte breve eller enkle stævninger, svarskrifter, bodelingsoverenskomster, fremtidsfuldmagter, testamenter eller ægtepagter og lignende.

Retshjælp på trin 3

Hvis din sag vedrører en tvist med en modpart, hvor der er rimelig udsigt til et forlig, har du mulighed for at få retshjælp på trin 3.

Retshjælp på trin 3 betyder, at vi kan udføre arbejde for 2.870 kr (inkl. moms). Heraf betaler staten halvdelen og du skal selv betale den anden halvdel, altså 1.435 kr.

Du kan godt få retshjælp på både trin 2 og 3 i den samme sag. Det betyder, at du kan få lavet advokatarbejde for 4.130 kr., hvoraf du selv skal betale 1.750 kr.

Det gælder både på trin 2 og 3, at hvis du får retshjælp til en ansøgning om fri proces, skal du ikke selv betale noget.

Du kan ikke få retshjælp i følgende sager:

  • Hvis du er sigtet eller tiltalt i en offentlig straffesag.
  • Hvis du er aktiv erhvervsdrivende, og sagen er af overvejende erhvervsmæssig karakter.
  • Hvis du skal søge om gældssanering.
  • Hvis din sag er under behandling ved en forvaltningsmyndighed eller et godkendt klage og ankenævn (du kan dog godt få retshjælp til at klage over en forvaltningsmyndigheds afgørelse).
  • Hvis du har en retshjælpsforsikring, der dækker sagen, skal den bruges, før du kan få tilskud til offentlig retshjælp.

Det er også en betingelse for retshjælp, at advokaten fra starten bedømmer, at sagen kan afsluttes med det arbejde, der kan dækkes under retshjælpen.

Læs mere om offentlig retshjælp hos Advokatsamfundet og find ansøgningsblanketter her.

Fri proces

Fri proces betyder, at staten betaler alle dine omkostninger ved at føre en retssag ved domstolene, uanset om du vinder eller taber sagen.

Du kan få fri proces til de fleste ægteskabs- og forældremyndighedssager. Du kan også få fri proces, hvis du tidligere har fået medhold i sagen i en række godkendte klage- eller ankenævn, eller hvis sagen er omfattet af et påbud efter markedsføringsloven. I disse sager skal du søge om fri proces hos den byret, som sagen hører under.

Du kan få fri proces i andre sager, hvis du har en rimelig grund til at føre sagen. Som din advokat, kan vi hjælpe dig med at vurdere, om det er tilfældet, før vi søger fri proces for dig. I den type sager er det Civilstyrelsen, du skal søge om fri proces. I sager, hvor du optræder som lejer, ansat eller skadelidt, anses du som regel for at have en rimelig grund til at føre sagen.

Det er en betingelse for at få fri proces, at din indtægt ikke overstiger et bestemt beløb. Beløbet reguleres en gang om året.

For at opnå fri proces i 2024 skal din personlige indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst i 2022 have været under 371.000 kr. Er der væsentlige afvigelser i dine aktuelle indkomstforhold, kan de anvendes mod, at der fremlægges dokumentation herfor. Hvis du er gift eller samlevende, skal din og din partners samlede indtægt have været under 471.000 kr. Hvis du og din partner har modstridende interesser, anvendes indtægtsgrænsen for enlige, og din partners indtægt vil ikke skulle medregnes i indtægtsgrundlaget. Har du børn, stedbørn eller plejebørn under 18 år, som bor hos dig, eller som du overvejende forsørger, forhøjes indtægtsgrænsen med 64.000 kr. pr. barn. Hvis du betaler børnebidrag, som du trækker fra på selvangivelsen, forhøjes indtægtsgrænsen dog ikke.

Er du erhvervsdrivende, gives der normalt ikke fri proces til sager, der har med din erhvervsudøvelse at gøre. Der gives heller ikke fri proces til rene inkassosager.

Ansøgning om friproces skal ske digitalt hos Civilstyrelsen, hvor man logger ind med MitID.

Hvis man bor i udlandet og ikke har MitID eller ikke har IT kompetencer, kan man søge dispensation. For at søge om dispensation skal du kontakte Civilstyrelsen på tlf. 3392 3334, via e-Boks, via e-mail til civilstyrelsen@civilstyrelsen.dk (ikke-sikker mail) eller med post til Civilstyrelsen, Toldboden 2, 2. sal, 8800 Viborg. Har man fået dispensation kan man benytte en blanket til ansøgning om fri proces – se den her.

Retshjælpsforsikring

En retshjælpsforsikring er en forsikring, der dækker omkostninger ved retssager om forhold i privatlivet. Retshjælpsforsikring kan f.eks. være en del af en din almindelige familie eller husforsikring.

En retshjælpsforsikring dækker normalt

  • dine sagsomkostninger
  • modpartens sagsomkostninger, hvis du taber sagen
  • omkostninger til syn – og skøn

Hvis der er en selvrisiko eller advokatens salær overstiger en maksimumsdækning, kan advokaten kræve sit salær hos dig.